Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

 • Dodacia lehota: Objednávky vybavujeme štandardne v priebehu 3 - maximálne 15 pracovných dní od doručenia objednávky v závislosti od toho, či je tovar na sklade, či ho pre nás vyrábajú, alebo nám ho dodajú. Potlač textilu vykonáva priamo naša spoločnosť. Pokiaľ by sa v tomto čase vyskytli problémy, alebo by požadovaný tovar nebol hneď k dispozícii, budeme Vás obratom informovať na kontaktný e-mail, alebo na telefónne číslo uvedené pri objednávke. V prípade, že sa vyskytnú nejaké problémy súvisiace s dodávkou tovaru, kontaktujte nás na uvedený e-mail, resp. telefónne číslo.
 • Cena tovaru: Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Spoločnosť EVOMA s.r.o. si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
 • Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky: Tovar bude zaslaný riadne zabalený. Za dodanie tovaru formou dobierky zaplatíte paušálne poštovné a balné uvedené pri objednávke. Dobierku platíte podľa zvoleného dopravcu - Slovenskej pošte alebo kuriérovi UPS. Za dodanie tovaru pri platbe vopred prevodným príkazom sa neúčtuje ďalší poplatok. Je možné zvoliť si aj doručenie prostredníctvom kuriéra doručovacej spoločnosti UPS. Prevádzkovateľ e-shopu má právo zmeniť sadzbu poštovného podľa váhy balíka. Pri objednávke tovaru v celkovej výške nad 100,-- EUR, poštovné a balné neplatíte. Poštovné v prípade výmeny tovaru z akéhokoľvek dôvodu (napr. výmena typu a farby tovaru) ak nie je inak určené v reklamačných podmienkach) uhrádza kupujúci. Pri zvolenej platbe vopred je v kontaktných údajoch uvedené číslo účtu, na ktorý je potrebné sumu objednávky zaslať. Ako variabilný symbol použite číslo objednávky z potvrdzujúceho e-mailu. Faktúra Vám bude zaslaná elektronicky na Vami zadaný e-mail. V prípade, že požadujete doručenie faktúry prostredníctvom pošty, uveďte túto skutočnosť v poznámke pri objednávke. Faktúra je dokladom o predaji a slúži aj ako dodací a záručný list. Upozornenie: Vaša objednávka nebude akceptovaná, ak v prípade overenia na Vami uvedený telefonický kontakt nebude možné spojenie. Za pochopenie ďakujeme.
 • Odstúpenie od zmluvy: Od zmluvy na dodávku tovaru môžete odstúpiť do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar nám v tomto prípade pošlite v uvedenej lehote v originálnom balení s priloženou faktúrou na adresu odosielateľa ako doporučenú listovú zásielku. Balíky a zásielky zaslané na dobierku nepreberáme. V lehote do 14 dní Vám budú vrátené peniaze vo výške hodnoty tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Táto zmluva musí byť doručená v písomnej forme. Pri výmene tovaru z dôvodu nesprávne určenej veľkosti výrobku náklady na poštovné znáša taktiež spotrebiteľ (kupujúci). Upozornenie: Personalizovaný tovar, resp. tovar na objednávku (s potlačou) nie je možné vymeniť resp. vrátiť, nakoľko bol vyrobený na zákazku, pokiaľ nebol poškodený pri výrobe. Prevádzkovateľ obchodu www.bambusko.sk si uplatňuje nárok na 20% hodnoty tovaru a 100% náklady na poštovné v prípade, ak zákazník bez udania dôvodu odmietne prevziať alebo nevyzdvihne v odbernej lehote zásielku s objednávkou. 
 • Uplatnenie reklamácie: Zaručujeme 100% kvalitu všetkých našich výrobkov. V prípade, že by sa napriek našej stálej kvalitatívnej kontrole vyskytla závada, môžete uplatniť reklamáciu tovaru. Pre rýchle vybavenie treba reklamáciu dopredu ohlásiť telefonicky (0948649872), alebo na e-mail: evomasro@gmail.com. Tovar je nutné poslať ako doporučenú listovú zásielku alebo balík s poistením v hodnote vráteného tovaru, riadne zabalenú, nepoškodenú a kompletnú, v originálnom balení s priloženou faktúrou na adresu odosielateľa. V prípade, že na našej strane nastala chyba a poslali sme Vám vadný alebo poškodený tovar, v lehote do 10 kalendárnych dní Vám budú vrátené peniaze vo výške hodnoty tovaru na adresu poštovým poukazom, resp. na Vami uvedený účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Balíky a zásielky zaslané na dobierku nepreberáme. V prípade, že sa vyskytnú nejaké problémy súvisiace s dodávkou tovaru, kontaktujte nás na uvedený e-mail, resp. telefónne číslo.
 • Uplatnenie náhrady škody: Prevádzkovateľ obchodu má právo požadovať od zákazníka, ktorý tovar objednal a bezdôvodne neprevzal náhradu škody minimálne vo výške poštovného prípadne vo výške ceny objednávky. O výške náhrady škody bude zákazník informovaný vopred.
 • Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá:
  - vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania či nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,
  - vznikla v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,
  - vznikla v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
  Na reklamáciu prijímame iba nepraný a nenosený tovar s pôvodnými štítkami.
 • Záručná doba: Záručná doba na predávaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru, t.j. kedy kupujúci (spotrebiteľ) prevzal tovar na pošte. Vzťahuje sa na podkladový materiál (tričko, mikina).
 • Záručné podmienky: Kupujúci je povinný tovar bezprostredne pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci môže poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záruka na textil a potlač bude akceptovaná pri dodržiavaní nasledujúcich podmienok starostlivosti o výrobok:
  • možnosť prania pri teplote vody max. 30°C
  • textil sa smie prať a žehliť len prevrátený na rubovú stranu
  • pri praní nepoužívať prací prášok obsahujúci chlór a bieliace účinky
  • nepoužívať ani iné bieliace prostriedky
  • motív nikdy nežehliť!

Alternatívne riešenie sporov:

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

FORMULÁR PRE PODANIE NÁVRHU NA ZAČATIE ARS

Informácia v súvislosti s podávaním návrhov na alternatívne riešenie sporov
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
Pri podávaní návrhov na Alternatívne riešenie sporov spracúva ako subjekt alternatívneho riešenia sporov osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk  adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
Účelom spracovávania osobných údajov je v prípade podania návrhu vedenie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Právnym základom spracovávania osobných údajov je Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom v spisoch po dobu 5 rokov a v prípade listov po dobu 3 rokov.
V závislosti od účelu spracúvania príjemcom osobných údajov je Ministerstvo hospodárstva SR.
Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.
Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri podávaní návrhov na alternatívne riešenie sporov je poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na doručovanie zákonnou požiadavkou.
Dotknutá osoba pri podávaní návrhu je povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť odmietnutie návrhu prevádzkovateľom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť EVOMA s.r.o. ako prevádzkovateľ internetovej predajne www.bambusko.sk Vás týmto informuje, že Vami poskytnuté osobné údaje vo forme meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo budú spracovávané po dobu neurčitú za účelom ponúkania obchodu a služieb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Rešpektujeme však Vaše súkromie a preto sú objednávky zasielané prostredníctvom bezpečného objednávacieho systému. Týmto sú Vaše osobne údaje a údaje objednávky chránené proti neoprávnenému nahliadnutiu a zneužitiu. Získané údaje nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa budú sprístupnené len v súlade so zmluvou o poskytovaní doručovateľských služieb prepravnej spoločnosti za účelom doručenia Vašej objednávky.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. 1. Poskytovateľ v rámci poskytnutia služieb môže spracovávať nasledujúce osobné údaje objednávateľa:
 1. Meno, priezvisko
 2. IČO, DIČ
 3. Emailovú adresu
 4. Telefónne číslo
 5. Fakturačnú adresu
 6. Údaje spojené s platbou

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) - ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov poskytovateľa.

10.2. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú spracovatelia, ktorými sú:

 1. Účtovné firma - Eva Dolinajcová, IČO: Nemčianska cesta 181/29, 97401 Nemce, IČO: 46496394, DIČ: 1039326145, SR
 2. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti poskytovateľ nevyužíva

10.3. Na emailovú adresu (prípadne tel.č.) môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o službách informačnej spoločnosti, ak ho objednávateľ neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobných služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel poskytovateľom spracovávaná po dobu 3 rokov od posledného použitia služby.

10.4. Informácie o využívaní cookies

V súlade s ustanovením § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, vás týmto informujeme, že naše webové stránky využívajú pre svoju činnosť tzv. cookies.

Jedná sa o krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

10.5. Za akým účelom cookies využívame

www.eshop-rychlo.sk používa cookies na zaistenie základnej funkčnosti webu, základnej anonymnej webovej analytike, lepšiemu zacieleniu reklamy, ktorá lepšie odpovedá návštevníkovým záujmom, alebo pripisovaniu odmien za odporúčanie nových zákazníkov.

Druhy cookies:

 • Funkčné – slúžia na zapamätanie osobného nastavenia preferencií, spríjemnenie prehliadania webu alebo pripisovanie konverzií za odporúčanie zákazníkov
 • Štatistické – aby sme mohli zlepšovať kvalitu našich stránok, zhromažďujeme anonymné štatistiky návštevnosti a analyzujeme používanie nášho webu zákazníkmi. Tieto dáta sú úplne anonymné a nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou.
 • Marketingové – marketingové cookies nám umožňujú lepšie cielenie reklamy pre našich užívateľov a návštevníkov. Vďaka tomu im môžeme zobrazovať taký obsah a reklamné ponuky služieb, ktoré sú pre nich relevantné a prejavili o tieto v minulosti potenciálny záujem. Ani tieto dáta nie je možné spojiť s konkrétnou osobou.

10.6. Zhromaždené cookies sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 1. Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 2. Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 3. Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 4. Poskytovateľ GOLEMOS s.r.o., Zátkovo nábř. 448/7, 370 01  České Budějovice, ČR
 5. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti poskytovateľ nevyužíva

10.7. Ako vyjadriť nesúhlas so zberom cookies?

Proti zberu cookies na základe oprávneného záujmu máte právo poslať námietku na e-mail info@eshop-rychlo.sk. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia.

Ak podáte námietku proti spracovaniu funkčných cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Súhlas so zbieraním marketingových cookies možno vziať kedykoľvek späť a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

10.8. V prípade, že je objednávateľ fyzická osoba a spracovávajú sa tak jeho osobné údaje, má podľa Nariadenia právo:

 • požadovať od poskytovateľa informáciu, aké osobné údaje spracúva a žiadať si u neho kópiu takej informácie
 • vyžiadať si u poskytovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania
 • požadovať od poskytovateľa vymazanie osobných údajov - výmaz poskytovateľ vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s oprávnenými záujmami poskytovateľa alebo jeho povinnosťami
 • žiadať prenos osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané automatizovaným spôsobom
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na poskytovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť so svojou sťažnosťou na súd

10.9. Poskytovateľ môže byť v rámci použitia služieb objednávateľom spracovateľom osobných údajov ukladaných v CMS služby. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je teda príloha č. 1 - spracovateľská zmluva, v rámci ktorej sú uvedené práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa pre prípady takéhoto spracovania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (tzv. GDPR).

10.10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke.

 

1 príloha Obchodných podmienok

Zmluva o spracovaní osobných údajov (spracovateľská zmluva)

uzatvorená podľa čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie“)

 1. Predmet a účel zmluvy

1.1. Objednávateľ (ďalej len ako "Správca") a poskytovateľ (ďalej len ako "Spracovateľ" alebo "poskytovateľ") na základe zmluvného vzťahu, ktorého je táto zmluva prílohou, spolupracujú v oblasti poskytnutia webového rozhrania na prevádzkovanie e-shopu (ďalej len "Služby"). V rámci tejto spolupráce dochádza či môže dochádzať k odovzdaniu osobných údajov osôb, ktorým Správca poskytuje tovar a služby (ďalej len "Príjemcovia"), kedy účel ich spracovania a finančné prostriedky na takéto spracovanie určuje a poskytuje Správca a Spracovateľ osobné údaje pre Správcu ďalej spracováva v medziach tejto zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej len "Zmluva“).

 1. Spracovanie osobných údajov

2.1. Poskytovateľ vystupuje ako spracovateľ osobných údajov pre správcov osobných údajov - objednávateľa a je pre neho oprávnený spracovávať nasledujúce osobné údaje Príjemcov:

 • meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje
  • adresa;
  • e-mailová adresa;
  • telefónne číslo;
 • informácie o objednávke;

(ďalej len "Osobné údaje“)

2.2. Správca osobné údaje spracúva prostredníctvom Služieb poskytovateľa a poskytovateľ čoby spracovateľ takých osobných údajov tieto spracováva len za účelom umožnenia poskytnutia svojich Služieb. Správca je oprávnený rozšíriť účel spracovania v súlade so zákonom, kedy pokyn na ďalšie spracovanie je možné Spracovateľovi oznámiť len písomnou formou - za tú sa považuje taktiež e-mailová komunikácia zmluvných strán adresovaná oprávneným osobám.

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Spracovateľ sa zaväzuje prijať technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré zamedzia neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate či inému neoprávnenému nakladaniu s Osobnými údajmi. Spracovateľ sa zaväzuje najmä:

 1. používať zabezpečený prístup do PC, kedy prístupy do PC budú známe iba Spracovateľovi;
 2. používať zabezpečený prístup do databázy osobných údajov, prístupy je povinný Spracovateľ zadávať tak, aby neboli zobrazené, neukladali sa a neboli sprístupnené tretej osobe;
 3. pre spracovanie používať softvér a služby, ktoré spĺňajú štandardné požiadavky na bezpečnosť dát a spĺňajú normy stanovené Európskou úniou;
 4. bez predchádzajúceho súhlasu Správcu nevytvárať kópie databázy. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje zálohovanie dát pre ochranu práv a oprávnených záujmov Správcu či Spracovateľa;
 5. užívať vhodné prostriedky zabezpečenia, napr. šifrovanie alebo iné vhodné a potrebné prostriedky vždy v závislosti na konkrétnom jednaní a dátach;
 6. neumožniť prístup k údajom tretím osobám, pokiaľ tento prístup nebude písomne schválený Správcom alebo neplynie z tejto Zmluvy;
 7. dodržiavať mlčanlivosť ohľadne údajov.

3.2. Spracovateľ sa zaväzuje taktiež:

 1. spracovávať Osobné údaje len v takej podobe, v akej mu boli poskytnuté Správcom;
 2. spracovávať iba Osobné údaje za účelom vymedzeným touto zmluvou a len v rozsahu nutnom pre naplnenie tohto účelu;
 3. nezdružovať Osobné údaje, ktoré boli získané na rozdielne účely, ak je v jeho možnostiach toto rozpoznať;
 4. uchovávať Osobné údaje len po dobu, ktorá je uvedená v informačnej povinnosti alebo v súhlase Príjemcu, ak to nie je v rozpore so Spracovateľovými oprávnenými záujmami.

3.3. Spracovateľ i Správca sú povinní zabezpečiť, aby zamestnanci a iné osoby Spracovateľom poverenej na spracovanie Osobných údajov tieto spracovávali len v rozsahu a za účelom podľa tejto zmluvy a podľa Nariadenia.

3.4. Spracovateľ sa zaväzuje na výzvu Správcu opraviť, aktualizovať, zmazať alebo premiestniť Osobný údaj podľa pokynu Správcu bez zbytočného odkladu od takejto výzvy.

3.5. Spracovateľ je povinný pri plnení povinností zo Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, riadiť sa pokynmi Správcu a konať v súlade so záujmami Správcu.

3.6. Správca súhlasí s tým, že Spracovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov ďalšieho spracovateľa bez dodatočného výslovného konkrétneho povolenia Správcu (ďalej len "Podspracovateľ"). Spracovateľ informuje Správcu o všetkých Podspracovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracovaním osobných údajov a poskytne tak Správcovi príležitosť vysloviť voči prijatiu týchto Podspracovateľov námietky. Spracovateľ momentálne využíva nasledujúcich Podspracovateľov:

 1. a) Spoločnosť GOLEMOS s.r.o., Zátkovo nábř. 448/7, 370 01  České Budějovice 1, ČR, IČO:05208777, DIČ: CZ05208777 (webhosting)
 2. b) Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, SR, IČO: 358 44 230
 3. DIČ: 2021690605, IČ DPH: SK2021690605 (správa hardware)

Ak nevyjadrí Správca svoje námietky voči Podspracovateľom do troch pracovných dní, je Spracovateľ oprávnený tohto Podspracovateľa spracovaním osobných údajov poveriť. Ak vyjadrí Správca námietky, je Spracovateľ oprávnený vypovedať zmluvu o poskytovaní svojich služieb v lehote 14 dní. Pokiaľ Spracovateľ zapojí Podspracovateľov, aby vykonal určité činnosti spracovania, musí byť tomuto Podspracovateľovi uložené na základe zmluvy rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú uvedené v tejto Zmluve a v Nariadení. Ak neplní uvedený Podspracovateľ svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov, zodpovedá Správcovi za plnenie povinností dotknutého Podspracovateľa Spracovateľ.

3.7. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť a podklady pre zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej realizácie tejto Zmluvy, a to najmä v prípade jednania s Úradom na ochranu osobných údajov alebo s inými verejnoprávnymi orgánmi.

 1. Mlčanlivosť

4.1. Spracovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch, najmä ich nesmie zverejňovať, šíriť, či odovzdávať ďalším osobám mimo osoby v zamestnaneckom pomere so Spracovateľom alebo iným oprávneným osobám, ktoré sú spracovaním Osobných údajov poverené. Spracovateľ je povinný zabezpečiť, aby tiež jeho zamestnanci a iné oprávnené osoby dodržiavali záväzok mlčanlivosti. Táto povinnosť Spracovateľa trvá aj po skončení tohto zmluvného vzťahu. Spracovateľ je ďalej povinný zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach prijatých na zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to aj po skončení tohto zmluvného vzťahu.

 1. Trvanie Zmluvy

5.1. Táto zmluva je účinná po dobu účinnosti zmluvy, ktorej je táto Zmluva prílohou.

5.2. V prípade akéhokoľvek ukončenia tejto Zmluvy či ukončenia spracovania Osobných údajov je Spracovateľ povinný vykonať likvidáciu Osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté na základe tejto Zmluvy, ak na ich ďalšom uchovaní nie je daný jeho oprávnený záujem. Proti takémuto spracovaniu má Príjemca podľa čl. 21 Nariadenia oprávnenie vzniesť námietku na kontaktnú adresu Spracovateľa info@eshop-rychlo.sk.